Płock: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 i Jerozolimskiej 20 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 726/3, 726/8.
Numer ogłoszenia: 376230 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. , ul. Stary Rynek 19, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3666150, faks 024 3666150.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.ars.plock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 i Jerozolimskiej 20 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 726/3, 726/8..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz budowlane i instalacyjne przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jerozolimskiej14/16/18 oraz 20 w Płocku, zlokalizowanych na działkach o numerach ew. 726/3 oraz 726/8. Są to kamienice czterokondygnacyjne podpiwniczone. Roboty prowadzone będą w budynkach zamieszkałych. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania węzła cieplnego - pozostaje on w gestii Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

·        przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   nie dotyczy

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Potwierdzą wykonanie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu w dwóch budynkach robót instalacyjnych wewnętrznych o wartości robót brutto nie mniejszej niż 250.000,00 zł każda,

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   nie dotyczy

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - wystarczające co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania - pełniąca funkcję kierownika budowy na budowie, 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - wystarczające co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania - pełniąca funkcję kierownika robót na budowie.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz robót niewykonanych lub wykonanych nienalezycie - wg załącznika nr 4A do SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2.w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów/ dowód w postaci dokumentów, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2 b Pzp) 3.w przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów/ dowód w postaci dokumentów, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2 b Pzp)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie: 1.osób pełniących funkcje kierownicze (kierownika budowy lub kierowników robót, inspektorów nadzoru,) na osoby o równoważnym doświadczeniu i kwalifikacjach; 2.odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części robót lub wykonania robót zamiennych, i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane na zasadach określonych w umowie, 3.zmiany sposobu realizacji zamówienia w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: -zmiany obowiązującego prawa, -oszczędności na etapie realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji, - niedostępność na rynku materiałów, - zmiany samoistne. Wprowadzenie powyższych zmian może łączyć się ze zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy. 4.zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: a)wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania robót przez zamawiającego, - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, - sytuacji finansowej zamawiającego lub warunków organizacyjnych leżących po stronie zamawiającego. b)działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c)wystąpienia niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych nie zinwentaryzowanych, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, d)wystąpienia utrudnień powodujących opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, nie wynikających z winy wykonawcy, e)ograniczenia zakresu rzeczowego robót, f)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym robót dodatkowych. 5.zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, zmiany takie wymagają wcześniejszego uzgodnienia z nadzorem inwestorskim. 6.zmiana zasad dokonywania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego, 7.ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, w tej sytuacji wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, 8.zmiany w zakresie terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, jak również zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie. 9. Zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ. Wszystkie postanowienia, o których mowa w pkt 20.1. stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ars.plock.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 09-400 Płock, Stary Rynek 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 09-400 Płock, Stary Rynek 19, pok. nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 17 września 2013, godzina 11:19)
 • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 868
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji