OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDU  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

 

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

 

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 25, położonego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Synagogalnej 4.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość lokalowa położona jest w mieście Płocku, województwo mazowieckie. Działka nr 1385/2 zlokalizowana jest przy ul. Synagogalnej  w obrębie  – Śródmieście. Sposób korzystania z nieruchomości  – tereny mieszkaniowe.

Budynek został oddany do użytku w 2015 r. Wykonany w technologii żelbetowej. Jest to obiekt czterokondygnacyjny, jednoklatkowy, z parkingiem podziemnym. Budynek posiada windę.

 

 

Lokal posiada następujące urządzenia techniczne: instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna wywiewna kuchni i łazienki.

 

Lokal posiada taras.

Lokal mieszkalny nr 25 położony jest na III piętrze budynku (poddaszu), składa się z następujących pomieszczeń:

 • pokój dzienny z aneksem kuchenny- powierzchnia 73,50 m2
 • łazienka - powierzchnia 5,80 m2

 

Dane techniczne lokalu:

 • powierzchnia użytkowa mieszkalna: 79,30 m2 ,
 • udział w części wspólnej budynku w wysokości 7930/280634 oraz udział w gruncie w wysokości 7930/280634.
 • standard wykończenia – deweloperski

 

 

 

Cena  wywoławcza brutto wynosi 333.060,00 zł.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 04.04.2018 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00.

 

 

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Dowód wniesienia wadium.
 4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

 

Z uwagi na przysługujące Miastu Płock ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia odbycia przetargu. W przypadku gdy Miasto Płock nie wykona prawa pierwokupu, strony dokonają zawarcia w terminie 14 dni umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

UWAGA: przekazanie nieruchomości z uwagi na umowę najmu nastąpi po dniu 31.05.2018 r.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 23 marca 2018, godzina 14:34)
 • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 862
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji