Płock, dnia 04.10.2013 r.

 

 

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 i Jerozolimskiej 20 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 726/3, 726/8.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS spółka z o.o., informuje, że komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, po przeprowadzeniu czynności polegających na ocenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badaniu ofert, działając w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przedstawiła kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 04.10.2013 r. kierownik zamawiającego zaakceptował wybór komisji, podejmując tym samym decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

EKO-INSTAL Stanisław Rajkowski

09-400 Płock, ul. Chopina 18

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto 191.546,49 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć zł. 49/100). Jest to oferta najkorzystniejsza, jako oferta z najniższą ceną (Kryteria oceny ofert – cena 100%).

Oprócz powyższej oferty w przetargu złożono również ofertę nr 1 od Zakład Budownictwa Specjalistycznego Waldemar Reguliński, 09-407 Płock, ul. Niecała 4 za cenę brutto 229.392,00 zł.

Oferta nr 1  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Jednocześnie postępując zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli nie wcześniej niż po dniu 09.10.2013 r.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

 

Zarząd

Agencji Rewitalizacji Starówki

ARS Sp. z o.o.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 09 października 2013, godzina 14:26)
  • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
  • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
  • Ilość wyświetleń: 2 694 792
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji