Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia i zostanie wskazany termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Spółka nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 Wniosek powinien zostać złożony na formularzu wzór wniosku.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:

 • Złożyć w siedzibie Spółki w Płocku Placu Starego Rynku 5 lok. 6A; 
 • Przesłać pocztą na adres: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Plac Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock;
 • Przesłać drogą elektroniczną na adres: ars@ars.plock.pl
 • faxem: +48 24 367-68-50

Opłaty:

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, które Spółka jest zobowiązana rozpoznać w terminie 14 dni.Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 grudnia 2005, godzina 12:32)
 • Osoba publikująca: Magdalena Fedorowicz, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Magdalena Fedorowicz, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 297
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 lutego 2021, godzina 13:17
 • Historia aktualizacji

 • 25 lutego 2021, godzina 13:17 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 10:46 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  07 grudnia 2005, godzina 11:27 Aktualizacja danych